• Anker l Nagel l Paal

  ANP - Systems

 • Getest + gecertificeerd

  top kwaliteit

 • Verankering van fundamenten

  voor windenergie

 • Interne en externe monitoring

  Hoogste kwaliteitsborging

 • altijd klaar voor levering op elke moment

  GROTE VOORRAAD EN PRODUCTIECAPACITEIT

 • Kwaliteit uit

  OOSTENRIJK

 • Uw partner voor optimalisatie

  van prestaties

 • Productie naar uw wens

  IEDERE ANKERLENGTE MOGELIJK

 • Een breed scala aan

  GOEDKEURINGEN

 • Ervaren in

  MAATWERK OPLOSSINGEN

 • Snel. Betrouwbaar.

  Zelfborend SHS

 • Online-Service

  wij helpen u graag verder!

 • Wereldwijd

  SERVICE OP LOCATIE

 • Snel en betrouwbaar

  GEREED OM TE LEVEREN

 • wereldwijd

  Ondersteuning ter plaatse

ALGEMENE LEVERINGS- EN HANDELSVOORWAARDEN (PER MAART 2013)

1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Leverings- en Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten verkooptransacties en daarmee samenhangende eerste en daarna volgende leveringen tussen ANP - SYSTEMS GmbH, Elsbethen (Oostenrijk), hierna genoemd: ANP, en haar klanten, hierna genoemd: de Klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Leverings- en Handelsvoorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn juridisch slechts bindend indien zij uitdrukkelijk als zodanig zijn bevestigd middels een schriftelijke verklaring van ANP. De inkoopvoorwaarden van de Klant zijn niet geldig, ook indien ze niet worden betwist door ANP.

2. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn aanbiedingen van ANP, prijzen en leveringsdata vrijblijvend en kunnen ze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Een bestelling door de Klant wordt beschouwd als een aanbod dat binnen 2 weken door ANP kan worden aanvaard. De aankondiging van levering geldt, net als een schriftelijke orderbevestiging, als een aanvaarding van een dergelijk aanbod.

3. Prijzen en facturering
De vermelde aanbiedings- en factuurprijzen zijn exclusief btw tegen het wettelijk percentage. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle vermelde prijzen af magazijn/fabriek, exclusief de kosten van verpakking, corrosiebescherming en verzending. Facturering is gebaseerd op de afmetingen en aantallen van de daadwerkelijk geleverde producten. Indien verzending is opgenomen in de leveringsovereenkomst, worden de transportkosten afzonderlijk in rekening gebracht aan de Klant.

4. Levering
ANP houdt zich zoveel mogelijk en naar beste vermogen aan de vermelde en toegezegde leveringsdata. Indien dit onmogelijk mocht blijken, heeft de Klant het recht om, na het stellen van een redelijke respijttermijn, de overeenkomst te beëindigen. De Klant doet afstand van zijn recht een vordering tot schadevergoeding in te stellen naar aanleiding van een uitvoerbare uitspraak betreffende leveringsverzuim.

In geval van stakingen of uitsluitingen binnen ANP of een bedrijf werkzaam voor ANP, energietekorten, vervoersbelemmeringen, officiële verordeningen en laattijdige levering door haar eigen leveranciers aan ANP zelf, alsmede in alle gevallen van overmacht, is ANP geenszins verplicht de overeengekomen levertijden na te komen. In dergelijke gevallen wordt de levertijd verlengd met de duur van de belemmering en kan er geen schadevergoeding of contractuele boete worden geëist. Indien door deze omstandigheden levering of uitvoering onmogelijk wordt, is ANP vrijgesteld van haar leverings- of prestatieplicht.

Indien de Klant weigert goederen in ontvangst te nemen, is ANP gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de Klant op te slaan, een factuur voor de goederen in te dienen en onmiddellijke betaling van de factuur conform de overeenkomst te verlangen danwel de overeenkomst te beëindigen en de goederen elders te verkopen.

Onder 'Delivered at Place' (DAP, Franco ter plaatse) wordt verstaan: levering zonder lossen door de leverancier. Het lossen moet naar behoren en onverwijld worden uitgevoerd met door de Klant ter beschikking gesteld materieel en personeel. In alle gevallen van verzending gaat het risico op de Klant over op het moment dat de goederen de fabriek verlaten.

5. Geretourneerde goederen en restitutie
Door ANP geleverde goederen worden slechts teruggenomen na voorafgaande schriftelijke toestemming én indien ze franco en in onberispelijke staat worden teruggezonden. Teruggenomen goederen worden gecrediteerd onder aftrek van 20% administratiekosten.

6. Annuleren van een bestelling
Bij volledige of gedeeltelijke terugtrekking van de Klant uit een gesloten overeenkomst wordt een annuleringsvergoeding van 20% geacht te zijn overeengekomen. Speciale onderdelen die niet kunnen worden doorverkocht, worden volledig in rekening gebracht aan de Klant.

7. Betalingen
Betalingen zijn onmiddellijk na ontvangst van de factuur en zonder inhoudingen verschuldigd. Deelleveringen worden meteen in rekening gebracht aan de Klant. Deelleveringen zijn derhalve opeisbaar, ongeacht of de totale levering al dan niet voltooid is. Zolang er nog oudere facturen openstaan, strekken alle ontvangen betalingen in mindering op deze facturen. Betalingen worden eerst in mindering gebracht op de opgelopen rente, kosten en onkosten en vervolgens op de hoofdsom. ANP is niet verplicht om door de Klant voor een bepaald doel bestemde betalingen toe te rekenen aan specifieke factuurbedragen.

In geval van een evident gebrek aan kredietwaardigheid van de zijde van de Klant, of indien de Klant in verzuim is met een overeengekomen betaling, is ANP gerechtigd:

a) de nakoming van haar eigen verplichtingen uit te stellen totdat het uitstaande bedrag is voldaan;
b) de verdere uitvoering van de order afhankelijk te stellen van de overlegging van een passende betalingsgarantie;
c) de overeenkomst te beëindigen indien geen redelijke respijttermijn in acht wordt genomen.

Klachten en gebreken ontslaan de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen, geheel noch gedeeltelijk. De Klant is niet gerechtigd zijn eigen vorderingen te verrekenen met die van ANP, tenzij deze vorderingen uitdrukkelijk door ANP zijn erkend of bij rechterlijk gewijsde zijn vastgesteld.

Voor aftrek van contante kortingen is specifieke uitdrukkelijke overeenstemming daarover vereist.

De partijen komen overeen dat in geval van achterstallige betalingen vertragingsrente conform de gebruikelijke commerciële percentages van toepassing is. De Klant vergoedt alle kosten van buitengerechtelijke maatregelen aan ANP.

9. Eigendomsvoorbehoud
Tot het moment van volledige betaling blijven de geleverde goederen eigendom van ANP. Het hier overeengekomen eigendomsvoorbehoud is bedoeld als zekerheid voor alle vorderingen van ANP op de Klant. In geval van wanprestatie van de zijde van de Klant, in het bijzonder in geval van betalingsverzuim, is ANP gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en de goederen terug te vorderen. In een dergelijke situatie geeft de Klant toestemming aan ANP om de goederen op te halen op de opslagplaats van de Klant of op de bouwplaats waar de goederen op dat moment zijn opgeslagen.

De Klant is gerechtigd de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen of ze te verwerken en te installeren. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst draagt de Klant aan ANP alle vorderingen over ter hoogte van het totaalbedrag van de factuur die voortvloeit uit een doorverkoop aan een derde, en verplicht hij zich een aantekening van die strekking op te nemen in zijn boeken en facturen. In geval van installatie en verwerking draagt de Klant aan ANP het recht over om betalingen van arbeidskosten gelijk aan het aan ANP verschuldigde bedrag te vorderen van zijn eigen klanten.

Ingeval schuldeisers van de Klant beslag leggen op goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, dient de Klant ANP daar onmiddellijk van in kennis te stellen en de door ANP opgelopen kosten voor het vrijgeven van deze goederen uit rechten van derden te vergoeden.

In geval van het instellen van een insolventieprocedure met betrekking tot het vermogen van de Klant, of in geval van wanbetaling gedurende meer dan 30 dagen na de vervaldatum, heeft ANP het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op te halen bij de Klant en te verrekenen op een wijze die overeenkomstig is aan de toepassing van de bepalingen inzake het retourneren van goederen. Indien ANP enigerlei op basis van eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terugneemt, is de Klant aansprakelijk voor een eventuele vermindering van de opbrengst uit de wederverkoop van deze goederen. De Klant dient de kosten van retour- en doorvervoer te vergoeden aan ANP.

10. Garantie en aansprakelijkheid
ANP staat ervoor in dat de geleverde goederen de gegarandeerde eigenschappen bezitten en vrij zijn van gebreken, zulks in overeenstemming met de stand van de techniek.

Op de plaats van aanvaarding dienen de goederen door de Klant of diens bevoegde vertegenwoordigers te worden gecontroleerd op hoeveelheid en samenstelling. Afgewezen goederen dienen niet geïnstalleerd of anderszins gebruikt te worden. ANP dient uiterlijk binnen drie dagen op de hoogte te worden gebracht. Met het oog op het tijdig verhelpen van eventuele gebreken aan de geleverde goederen die tijdig en correct zijn vastgesteld, kan ANP naar eigen goeddunken, en binnen een redelijke respijttermijn, ofwel verbeteringen aanbrengen ofwel eventueel ontbrekende goederen alsnog leveren ofwel vervangende goederen leveren. Verdere aanspraken, in het bijzonder op annulering van de order of verlaging van de prijs, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De garantie vervalt wanneer een geleverd artikel door de Klant of door derden is verwerkt of gewijzigd.

Alle garantieaanspraken vervallen, zonder uitzondering, 6 maanden na levering. Ze vervallen bovendien indien installatie-instructies, factsheets en technische informatie betreffende installatie, behandeling en gebruik niet worden nageleefd, of indien onjuiste installatiewerkzaamheden of verdere verwerkingswerkzaamheden worden verricht door de Klant of door derden.

De Klant kan uitsluitend schadevergoeding eisen van ANP indien sprake is van opzet of grove nalatigheid. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.

11. Plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie en toepasselijk recht
De plaats van uitvoering wordt gevormd door de statutaire zetel van ANP in Elsbethen (Oostenrijk). Salzburg (Oostenrijk, postcode 5020) wordt overeengekomen als de plaats van jurisdictie. Het Oostenrijks recht vormt het toepasselijk recht.

12. Gedeeltelijke nietigheid
Ingeval afzonderlijke bepalingen van deze Leverings- en Handelsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De betreffende bepaling dient te worden aangepast zonder dat dit ten koste gaat van de geldigheid ervan. De overeenkomst dient zodanig te worden gewijzigd en geïnterpreteerd dat het door de partijen beoogde resultaat zo veel mogelijk wordt bereikt.

Team

Samenwerking op basis van partnerschap staat bij ons voorop

Meer dan 100 hooggekwalificeerde medewerkers in de fabriek en wereldwijd zorgen voor een probleemloze verwerking.

Neem contact met ons op bij vragen over produkten, projectplanning, kwaliteitszorg, goedkeuringen en (systeem-)certificeringen, maatwerk oplossingen, geplande leveringen, klantondersteuning of voor toepassingsadviezen.

Productvragen

Ondersteuning

Jobs

Neem contact met ons op

+43 662 253253-0

ANP - SYSTEMS GmbH
Christophorusstraße 12
A-5061 Elsbethen, Austria  

ANP – SYSTEMS GMBH
Urstein Nord 37
A-5412 Puch, Austria

E-Mail: info(at)anp-systems.at

 

Snel contact

Kontakt
Uw bericht
Cookies helpen ons bij het verlenen van onze diensten. Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Meer informatie